कुनै रत्न कुनै घर्षण बिना पॉलिश गर्न सकिदैन, र कुनै मानिस परीक्षण बिना सिद्ध। - लुसियस अन्नायस सेनेका
थप पढ्नुहोस्

कुनै रत्न कुनै घर्षण बिना पॉलिश गर्न सकिदैन, र कुनै मानिस परीक्षण बिना सिद्ध। - लुसियस अन्नायस सेनेका

कुनै रत्न घर्षण बिना पॉलिश गर्न सकिदैन। यो बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि पोलिश गर्नको लागि ...