एदी तिमि कल्पना गर्न सक्छाै भने तिमि साचिक्कै गर्न सक्छाै। - वाल्ट डिस्ने

एदी तिमि कल्पना गर्न सक्छाै भने तिमि साचिक्कै गर्न सक्छाै। - वाल्ट डिस्ने

खाली

एदी तिमि कल्पना गर्न सक्छाै भने तिमि साचिक्कै गर्न सक्छाै।
- वाल्ट डिस्ने

तपाईंलाई मनपर्न सक्छ
यदि हामीसँग हिंड्ने हिम्मत छ भने हाम्रो सबै सपनाहरु साकार हुन सक्छन। - वाल्ट डिस्ने
थप पढ्नुहोस्

यदि हामीसँग हिंड्ने हिम्मत छ भने हाम्रो सबै सपनाहरु साकार हुन सक्छन। - वाल्ट डिस्ने

हाम्रो आधा सपना मात्र साकार हुँदैन किनभने हामी तिनीहरूलाई पछ्याउन छाड्छौं। यो दिनु महत्त्वपूर्ण छ ...