दुखाइमा ध्यान नदिनुहोस्, प्रगतिमा फोकस गर्नुहोस्। - ड्वेन जोसन

दुखाइमा ध्यान नदिनुहोस्, प्रगतिमा फोकस गर्नुहोस्। - ड्वेन जोसन

खाली

दुखाइमा ध्यान नदिनुहोस्, प्रगतिमा फोकस गर्नुहोस्।
- ड्वेन जोसन